PRIMĂRIA ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI
Şos. Bucureşti, Nr.93, Loc. Căzăneşti, Jud. Ialomiţa. Tel. 0243264010, Fax 0243264397, E-mail: primaria@primariacazanestiil.ro

ANUNȚ ORGANIZARE CONCURS FUNCȚII PUBLICE și BIBLIOGRAFIE

ANUNȚ organizare concurs funcții publice.PDF

 

 

         

R O M Â N I A

JUDEȚUL IALOMIȚA

PRIMĂRIA ORAȘULUI CĂZĂNEȘTI

NR.3841/24.06.2022

                                            A N U N Ț

Primăria orașului Căzănești, în conformitate cu prevederile art. 618 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână a următoarelor funcţii publice de execuţie vacante :

 Compartiment Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ,Cadastru și Patrimoniu :

a.-Referent, clasaIII, grad profesional ASISTENT -1 post

             Compartiment Registru Agricol și Agricultură

 1. -Referent ,clasa III ,grad professional debutant – 1 post

Condiţiile de participare:

Condiţiile generale:

Conform art. 465, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 • are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 • îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea just iţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 • nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori

 

activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre condiţiile legii :

 

judecătorească definitivă, în

 

 • nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 • nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia spe cifică.

Condiţii specifice:

 • studii liceale,respectiv studii medii liceale finalizate cu diploma de bacalaureat,și cursuri în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului,dovedite cu acte emise în condițiile legii și vechime în specialitatea studiilor de 1 an,pentru funcția publică de la punctul (a)
 • studii liceale,respectiv studii medii liceale finalizate cu diploma de bacalaureat și cursuri în domeniul cadastrului,dovedite cu acte emise în condițiile legii- vechime în specialitatea studiilor- nu este cazul , pentru funcția publică de la punctul(b)

Proba scrisă a concursului se va desfăşura în data de 01.08.2022. ora 10.00 la sediul Primăriei orașului Căzănești, iar interviul se va susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării prezentului  anunţ  pe site-ul Primăriei Căzănești (www.primariacazanestiil.ro) , în  perioada 24.06-13.07.2022, la secretarul comisiei de concurs, dna.Popa Andreea Georgiana tel.0243/264 010, de luni până joi între orele 08.00-1 6.00,vineri între orele 8.00-14.00 şi conţin în mod obligatoriu următoarele:

 1. formularul de înscriere. care se poate pune la dispoziţie candidaţilor la sediul instituţiei .
 2. curriculum vitae. modelul comun european:
 3. copia actului de identitate ;
 4. copia certificatului de căsătorie, după caz;
 5. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 6. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată. care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 7. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă , adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

 1. cazierul judiciar;

Acest document poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor _ şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

 1. g) declaraţia pe propria răspundere prin completarea rubricii corespunzătoare din fonnularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

În cazul în care există un candidat cu dizabilităţi, prin raportare la nevoile individuale, acesta poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs

Copiile de pe actele de mai sus, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap , se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

lnformaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0243 264 010 persoană de contact –secretarul comisiei de concurs

Referent ,clasa III grad profesional asistent în

cadrul Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului,Cadastru și Patrimoniu- 1 post ATRIBUŢIILE STABILITE ÎN FIŞA POSTULUI:

Atribuţii specifice:

 1. stabilește necesitatea și oportunitatea asupra încadrării în zone urbanistice a unor amplasamente
 2. propune proiecte de urbanism necesare și oportune a teritoriului administrativ al localității Căzănești.
 3. Colaborează permanent cu proiectanții sau elaboratorii de documentații de urbanism în vederea transmiterii tuturor informațiilor necesare pentru întocmirea unor documentații complete și corecte,în conformitate cu prevederile legale în vigoare .
 4. Analizează documentațiile de urbanism și participă la ședințele comisiilor de specialitate ori de câte ori este nevoie , în vederea susținerii documentațiilor de urbanism avizate tehnic în cadrul compartimentului.
 5. Verifică și dispune aplicarea prevederilor legale privitoare la condițiile de întocmire și aplicare a planurilor urbanistice aprobate.
 6. Răspunde de modul de întocmire a planurilor urbanistice.
 7. Verifică și răspunde de emiterea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare , în confiormitate cu documentațiile de urbanism aprobate
 8. Eliberează și întocmește corespondența specifică ,prin care se precizează prevederile legale în care se încadrează lucrările de contrucție propuse de solicitanți
 9. Participă la întocmirea de situaţii sau materiale solicitate de conducerea primăriei şi organizarea

1O. Tine evidenta şi răspunde de finalizarea lucrărilor repartizate, la termenele legale.

 1. Întocmeşte situațiile statistice privind autorizațiile și certificatele de urbanism eliberate
 2. Colaborează cu Compartimentul Juridic și resurse umane în vederea instrumentării dosarelor care fac obiectul unor litigii aflate pe rolul unor instanțe judecătorești.
 3. Verifică în teren declaraţia de începere lucrări completată şi anunţată de beneficiarul
 4. Urmăreşte respectarea termenelor de execuţie a lucrărilor autorizate.
 5. Întocmește procese verbale de contravenție,conform Legii nr.50/1991,republicată.

Atribuţii generale:

 • respectă prevederile Regulamentului de Ordine Internă şi a Codului de conduită al funcţionarilor publici:
 • respectă normele de sănătate şi securitate în muncă şi dispoziţiile interne privind domeniul situaţiilor de urgenţă; ·
 • răspunde de utilizarea corespunzătoare a sistemului informatic .

BIBLIOGRAFIA

        Pentru funcția publică de execuție de referent,clasa III,grad professional asistent,în cadrul Compartimentului Urbanism,Amenajarea Teritoriului,Cadastru și Patrimoniu

 1. Constituţia României, republicată;
 2. U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare - Partea VI - Titlul  I şi Titlul  II și partea a III a și a V a ;
 3. G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 1. Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completări le ulterioare;
 2. Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările şi

completările ulterioare ;

 1. Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 1. Legea    422/2001   privind  protejarea monumentelor istorice, republicată , cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Ordinul M.D.R.L. nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de contrucții
 3. Ordinul MDRAP nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a
 4. Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism,cu modificările și completările ulterioare 

TEMATICA

Respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare

Reglementări privind administraţia  publică locală Reglementări privind proprietatea publică şi privată a statului Reglementări privind funcţia publică

Reglementări privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi Reglementări privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Reglementări privind amenajarea teritoriului şi urbanismului

Reglementări privind protejarea monumentelor istorice

Referent ,clasa III, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Registru Agricol și Agricultură- 1 post

ATRIBUŢIILE STABILITE ÎN FIŞA POSTULUI:

Atribuţii specifice:

 1. Verifică și dispune aplicarea prevederilor legale privitoare la condițiile de întocmire și aplicare a lucrărilor de cadastru urban.
 2. Răspunde de modul de întocmire a lucrărilor de cadastru urban.
 3. Identifică și măsoară terenurile care aparțin domeniului public și privat al localității.
 4. Întocmește lanurile pentru immobile aflate în administrarea consiliului local.
 5. Participă la măsurarea și punerea în posesie a terenurilor.
 6. Îşi însuşeşte legislaţia în domeniul de activitate şi urmăreşte aplicarea corectă a
 7. Elaborează răspunsuri la cereri şi sesizări legate de activitatea serviciulu i.
 8. În exercitarea atribuţiilor de serviciu respectă programul cu publicul stabilit de conducere.

9.Participă la întocmirea de situaţii sau materiale solicitate de conducerea primăriei şi organizarea arhivei.

  10.Asigură întreținerea planurilor cadastrale

11.Verifică în teren  prin sondaj corectitudinea declarațiilor contribuabililor realizate pentru registru agricol.

   12.Întocmește și ține evidența contractelor de închiriere a pășunii și cea cu privire la lucrările cuprinse în amenajamentele pastorale pentru pășunea situate pe raza localității

   13.Atestă datele din evidențele registrului agricol, persoanelor solicitante, conform legii

   14.Tine evidenta şi răspunde de finalizarea lucrărilor repartizate, la termenele legale.

Atribuţii generale:

 • respectă prevederile Regulamentului de Ordine Internă şi a Codului de conduită al funcţionarilor publici:
 • respectă normele de sănătate şi securitate în muncă şi dispoziţiile interne privind domeniul situaţiilor de urgenţă;
 • răspunde de utilizarea corespunzătoare a sistemului informatic .

 

BIBLIOGRAFIA

 

 1. Constituţia României, republicată;
 2. U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. cu modificările şi completările ulterioare - Partea I. Partea a III-a, Partea a V-a. Partea VI - Titlul I şi Titlul II ·,
 3. G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 1. Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare,republicată , cu modificările și completările ulterioare
 2. Ordinul nr.700/2014,privind aprobarea Regulamentului de avizare ,recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare

TEMATICA

Respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare

Reglementări privind administraţia publică locală Reglementări privind proprietatea publică şi privată a statului Reglementări privind funcţia publică

Reglementări privind egalitatea de şanse şi de tratament intre femei şi bărbaţi

 

             Afișat ,astăzi 24.06.2022

InfoCons

InfoCons

Alegeri pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

Guvernare transparentă

1550134040 poca banner mai 250 116

112

imag.112

Impozite şi taxe

Plata impozitelor și taxelor locale se poate face electronic cu card bancar și cu autentificare prin Ghișeul.ro

Proceduri de expropriere

1575356665 lul 250 176